Share
Terug naar overzicht
Rijk draagt 7 miljoen bij aan wietproef
Thumbnail

De tien gemeenten die meedoen aan de wietproef krijgen naast de eenmalige 150.000 euro, die in de meicirculaire staat vermeld, ook nog eens een vast bedrag van twee ton verspreid over vier jaar van het rijk plus 45.000 euro per coffeeshop. Dat is de uitkomst van een berekening van Frontinfo. In totaal draagt het rijk zo bijna 7 miljoen euro bij aan het experiment gesloten coffeeshopketen.


Vast bedrag van 3,5 ton
Die anderhalve ton per gemeente uit de meicirculaire blijkt alleen voor de aanloopkosten in 2020 te zijn. Daarna krijgen de gemeenten van 2021 tot en met 2024 dus nog een jaarlijkse bijdrage van twee ton per gemeente, bij elkaar dus 350.000 euro, en 45.000 euro per coffeeshop. Dat heeft geleid tot de volgende tabel:
 

Gemeente

coffeeshops

rijksbijdrage [€]

Almere

3

485.000

Arnhem

11

845.000

Breda

8

710.000

Groningen

12

890.000

Heerlen

2

440.000

Hellevoetsluis

1

395.000

Maastricht

13

935.000

Nijmegen

13

935.000

Tilburg

11

845.000

Zaanstad

3

485.000

Totaal

77

6.965.000

Bron: Frontinfo

Kamerbrief

Bij elkaar is dat bijna 7 miljoen euro. De hoogte van de rijksbijdrage is tot stand gekomen op basis van een gewogen gemiddelde van de kostenramingen die door de deelnemende gemeenten zijn ingediend, zo lichten minister Van Rijn van Medische Zorg en Sport en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag toe in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de werkzaamheden en planning rondom het experiment gesloten coffeeshopketen.

Eerste fase start op 1 juli
Het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen met de reactie op het advies van de Raad van State en de ministeriële regeling worden naar verwachting half juni officieel gepubliceerd. Alle wet- en regelgeving treedt op 1 juli 2020 in werking, dus dan start de eerste fase van het experiment (de voorbereidingsfase). Vanaf vandaag wordt informatie over de relevante eisen en verplichtingen waaraan aspirant telers moeten voldoen om een aanvraag in te dienen kenbaar gemaakt met het oog op een zorgvuldige selectieprocedure.

VOG en ondernemingsplan
Op 1 juli start de termijn waarbinnen zij een aanvraag kunnen indienen. Deze voorbereiding bestaat uit het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag en het opstellen van een ondernemingsplan waarin zij onder meer de wijze van telen (productiemethode, kwantiteit, variëteit, etc.) en de beveiliging (teeltlocatie, transport, tegengaan criminaliteit) zullen moeten omschrijven. De aanvraag moet voor 29 juli worden ingediend.

Zorgvuldig selectieproces
Een zorgvuldig selectieproces moet leiden tot (maximaal) tien gescreende telers die gevarieerde teelt van goede kwaliteit kunnen realiseren. Er wordt een formele toets en een inhoudelijke (materiële) toets op de ondernemingsplannen uitgevoerd en een zwaarwegend advies gevraagd aan betreffende burgemeesters over de veiligheid en openbare orde. Ook wordt er een Bibob onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van het aantal aanvragen neemt het selectieproces een half jaar in beslag. Sommige stappen, zoals het Bibob-onderzoek, zitten aan wettelijke termijnen vast. Eind 2020 moeten de telers worden aangewezen en vervolgens wordt de startdatum van de experimenteerfase vastgesteld.

Juridische ondersteuning burgemeesters
De ministers hebben de burgemeesters van de deelnemende gemeenten op 20 mei jl. per brief geïnformeerd over het tegemoetkomingsbedrag per gemeente voor de extra kosten voor deelname aan het experiment. Daarnaast is aan de burgemeesters juridische ondersteuning aangeboden door juristen vanuit het ambtelijk apparaat van de ministeries ‘en zal zo nodig de landsadvocaat worden betrokken in het geval burgemeesters verwikkeld raken in principiële procedures waarvan de uitkomst van belang is voor het gehele experiment en derhalve het individuele geval overstijgt’.

Werkgroep veiligheid
Met de deelnemende gemeenten en betrokken diensten is een werkgroep Veiligheid ingericht die zich met alle veiligheidsaspecten rondom het experiment gaat bezighouden. Deze werkgroep werkt maatregelen uit om de veiligheidsrisico’s binnen het experiment te verkleinen en afspraken te maken over welke stappen worden genomen als bepaalde scenario’s, zoals bedreiging van deelnemers aan het experiment, zich toch voordoen.

Onafhankelijk onderzoek
Tijdens het experiment doet een door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) geselecteerde onderzoeksgroep onderzoek om te bepalen of een gesloten coffeeshopketen mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn op het gebied van veiligheid, openbare orde, overlast en volksgezondheid. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het waarborgen van de onafhankelijkheid van de onderzoekers. Het contract wordt deze maand getekend, waarna het WODC de namen van de onderzoeksinstituten op zijn website zal publiceren. Het WODC heeft ook vacatures opengesteld voor leden van de Begeleidings- en Evaluatiecommissie. Naar verwachting worden de commissieleden in juli benoemd.

Reageer op dit artikel
Uw naam Verplicht veld
E-mail adres Verplicht veld
Functie
Reactie Verplicht veld